top of page

Släkten Åfeldts historia

En bild tagen bakom Vendel kyrka, Uppland.
Här i Vendel finner vi de några av de äldsta spåren efter våra tidigaste förfäder i släkten Åfeldt. 

Den 13 juni 1713 gifter sig Hans Hansson med Brita Mattsdotter i Vendel socken, Uppland. I äktenskapet skulle det komma att födas minst tre barn, bland annat sonen Nils; som föds 4 juli 1714. Om mina källor är korrekta, så är det denne Nils Hansson som senare i livet kommer att ta sig släktnamnet Åfeldt, och i och med det bli den förste bäraren av släktnamnet.Vad vet vi då om Hans Hansson och Brita Mattsdotter. Dessvärre inte mycket mer än vad som stod i vigselnotisen (21 Jun 1713 Vendel)

"Hans Hansson i Österväga med pigan Brita Mattsdotter i Fembäcke"

Österväga och Fembäcke är båda små orter belägna i Uppland, inte långt från Vendel där deras gemensamma barn är födda och döpta. Nils Hansson (eller som vi kommer lära känna honom framöver: Nils Åfeldt eller Niclas Åfeldt) växer förmodligen upp i Vendel, eller i någon av de närliggande orterna.


 

År 1745 gifter sig Nils/Niclas Åfeldt sig med Gunilla Margareta Sahlgren. De bor på gården/bostället Jellsta, i Viksta socken. Föräldrarna till Gunilla Margareta var korpralen Petter Sahlgren, samt hans hustru Margareta Edelia.

 

Det förefaller så att  Edelia är den feminina versionen av (namnet Edhelius/Edelius, och att Margareta därmed tillhör  en uppländska släkten med otaliga släktingar med kyrkliga ämbeten.

Margareta Edelia finns upptagen i mantalslängderna för Viksta socken åren 1726 och 1728.

Länk till hemsida med en släktöversikt över släkten Edhelius medlemmar
 

Jellsta/Jällsta utgjordes av en by med tre hemman, varav en gård var rusthåll och en gård augment inom kavalleriregementet. På bytomten ligger idag en gård, en mindre herrgårdsanläggning med huvudbyggnad och flygel samt ekonomibyggnader.
Huvudbyggnaden uppfördes 1904, efter att det äldre huset brunnit ned, i påkostad nyrenässans. Flygeln är sannolikt från 1700-talet men senare ombyggd. Av ekonomibyggnaderna bör främst den stora putsade stenladugården från 1800-talet nämnas.

Källa: Björklinge Bälinge, Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Upplandsmuseet, 1980. Länk

I den första husförhörslängden för Viksta socken 1718-1750 (se bild till höger), kan vi se följande:

För 1740 ser vi att (Madam) och änkan Margareta Edelia står skriven som boende, tillsammans med sin son Jonas (Salgren) - en piga etc. Vi ser ingen information om Nils/Niclas Åfeldt.

För 1744 kan vi se att det i samma hushåll som Margareta Edelia, även nu bor en "Högwördige Baron Duwall", som jag tror står för Gustaf Johan Duwall.

Eftersom Jellsta var ett officersboställe, så letade jag efter officerare som hette Duwall vid den här tiden, och fann en viss Gustaf Johan Duwall, född i Uppland 1696, och som blev utnämnd var ryttmästare vid Lifregementet till häst 1745.

Här finns en länk där man kan läsa mer om friherrliga släkten Duwall.


För 1745 är det i srort sett samma information som 1744.

För 1746 kan vi se att Margareta Edelia och Baron Duwall inte längre står med som boende på Jellsta. Istället kan vi nu för första gången läsa Nils/Niclas Åfeldt samt hustru Gunilla Margareta Sahlgren. Dessutom står även Jonas Sahlgren med som boende, vilket jag antar är en bror till Gunilla Margareta.
Vart tog Margereta Edelia samt Baron Duwall vägen? Jo om man tittar på husförhörslängderna över bostället Nywalla för åren 1748, 1749, 1750 och 1751, så ser man att de står listade som boende där.

För 1747 - I stort sett samma information som 1745.

För 1749 -  I stort sett samma information som 1747.

Nils/Niclas Åfeldt flyttade med sin familj från Viksta till Vendel omkring 1749-1750.

Notis från Viksta socken vigselbok: 
"1745. Den 13 januari. Trumpetare Niclas Åfelt med Jungfrun Gunilla Margareta Salgren i Jellsta"

I husförhörslängden för Vendel socken 1773-1783 och bostället Västra Ekeby (bild ovan) ser man hur familjen Åfeldt var sammansatt. Det första man noterar är att Nils/Niclas Åfeldt inte står med, och detta är för att han dog 1773. Istället står det "Aflidne Trumpetaren Åfeldts Enka Gunila Salgren".

Man kan även notera att vid den här tiden så skrev sig damerna sig med sina flicknamn, även om de var gifta
Vilka fler finns dokumenterade i hushållet 1773-1783?

Son Gustav Adolf född 1751.Flyttar senare till Gryta socken och bostället Årke där han bildar familj.

Son Carl Fredrik född 1757. Flyttar senare till Vassunda socken och bostället Kragsta där han bildar familj

Son  Jan ( Johan) - född 1765.
Johan, som vi känner honom bor kvar i Vendel där han bildar familj.

Mad(ame) Margareta Edelia född 1696. Änka till Petter Sahlgren, samt mor till Gunilla Margareta Sahlgren.

Måg Carl Ramsten född 1749.
Han var gift med dottern Christina Margareta Åfeldt
född 1754, och bodde med sin hustru tillsammans de övriga i hushållet.Slutligen specas det en dräng Anders Andersson född 1753 samt en piga vid namn Stina Larsson född 1748.

 

 

Nils/Niclas Åfeldt och Gunilla Margareta Sahlgren fick totalt 8 barn tillsammans. Två av dessa var födda på Jällsta (Viksta socken) och sex på Väster Ekeby (Vendel socken), dit de flyttade omkring 1749-1750.

Vad man kan se är att det finns två stycken söner som blev döpta till Johan, samt två stycken döttrar som fick namnet Christina Margareta.

 

Det var relativt vanligt just detta att barn dog, och att man gav de nyfödda barnen samma namn som de bortgågna barnen. Jag har en känsla av att namnen Johan och Christina Margereta kan ha haft en speciell betydelse för Nils/Niclas och Gunilla Margareta. Vanligt var att man namngav den äldste sonen efter farfar (eller morfar), och eftersom Nils/Niclas far hette Hans Hansson - och det faktum att "..Mansnamnet Hans, är en ursprungligen tysk kortform av Johannes. (Johan).", så stämmer det!

Informati0n om förnamnet Hans (Wikipedia)


Och då barnens morfar, Gunilla Margaretas far hette Petter Sahlgren, fick andra sonen namnet Carl Petter.
Då jag även funnit belägg för att Gunilla Margaretas mor hette Margareta Edelia, så anar jag att namnet Margareta kommer just därifrån.

 

Här nedan har jag lagt upp bilder från födelseböckerna från Viksta socken och Vendel socken, som visar födelse/dop-notiserna för de alla 8 barnen.

Födelsenotisen för förstfödde sonen Johan, född i Viksta 1745. Han dör bara någon månad gammal.

Födelsenotisen för dottern Christina Margareta, född i Viksta 1746. Hon blir inte heller så gammal, utan dör omkring 1749-1750.

Födelsenotisen för sonen Carl Petter, född i Vendel 1750.Även han blir inte gammal, utan dör efter bara något år.

Födelsenotisen för sonen Gustaf Adolf född 1751 i Vendel socken. Han är ett av de fyra barnen som uppnår vuxen ålder och får egna barn.

Födelsenotisen för dottern Christina Margareta född  1754 i Vendel socken. Hon gifter sig sedan med Carl Rainstern.

Födelsenotisen för sonen Carl Fredrik född 1757 i Vendel socken. Carl Fredrik är ett av de fyra barnen som uppnår uppnå vuxen ålder och får egna barn.

Födelsenotisen från dottern Ulrica född 1763 i Vendel socken.

Födelsenotisen för andre sonen som döps till Johan, född 1765  i Vendel socken. Johan är ett av de fyra barnen som skulle uppnå vuxen ålder och få egna barn.

Trumpetaren Åfeldt

Som tidigare nämnts, så blev Nils/Niclas antagen till Livregementet till häst 1737 och vi kan hitta hans namn i flera generalmönsterrullor - den första 1746 och den sista 1770 - där han är listad som trumpetare.

Livregementet till häst var ett anrikt regemente, som bildats 1667 i samband med att Upplands ryttare 1667 upphöjdes till kunglig livtrupp. Här nedan är ett stycke från en artikel om det svenska kavalleriets historia, från försvarsmaktens hemsida.

"Det första regementet var Upplands Ryttare, sedermera Kongl. Majestäts Lifregemente till häst, som med sina 12 kompanier om 120 ryttare och 2 trumpetare var rikets största och förnämsta. Lifregementets kompanier stod från Roslagen och norra Uppland ner till Västergötland. I likhet med Lifgardet rekryterades dess officerare från rikets förnämsta familjer. Lifregementet till häst deltog i samtliga svenska fälttåg och på de flesta slagfält. Regementsorderjournalerna i Krigsarkivet visar att Livkompaniet ur Lifregementet följde Konungen som personskyddsstyrka och eskort, även då regementet i övrigt inte var mobiliserat."
Källa: Kavalleriet 475 år

För generalmönsterrullorna från 1746 och 1757 så tillhör han Fellingsbro kompani. medan han för de resterande årens rulllor, istället kom att tillhöra Norra Upplands kompani.

Att vara trumpetare innebar att man tillsammans med andra trumpetare, var med om att kommunicera fältherrarnas/befälens kommandon och ordrar - HUR trupperna skulle agera på slagfältet. Man behöver väl inte överdriva betydelsen av denna uppgift, och det var nog därför som trumpetare stod väldigt högt upp i rang; och delvis behandlades som officerare. 

Det är svårt att inte låta fantasin skena iväg när man ser Allan Egnells vackra tavla som föreställer en trumpetare på hästryggen, "in action".

 


 

I meritförteckningen till höger, finns det att läsa en del personlig information om de tjänstgörande trumpetarna vid Livregementet till häst mellan 1695-1785.

För Nils/Niclas  Åfeldt, har jag lyckats tyda följande information

- Kolumn 1 -Födelseår: 1718

- Kolumn 2 - Ålder: 45
- Kolumn 3 - Tjänstgöringsår: 26

- Kolumn 4 - Året när tjänst påbörjades: 1737
 

  

Något som måste anses som tämligen unikt, är att vi i vår släkt har haft tre stycken personer - söner till Nils/Niclas Åfeldt - som tjänstgjort SAMTIDIGT som trumpetare vid livregementet till häst - i olika regementen. Se bild till höger.

 

Norra Upplands kompani - Gustaf Adolf Åfeldt (samma kompani som sin far tillhörde när han dog)
 

Lifkompaniet - Carl Fredrik Åfeldt


Östra Västmanlands kompani - Johan Åfeldt

  

bottom of page